Admissió

Per accedir a un programa de doctorat cal tenir un títol espanyol oficial de màster universitari, o equivalent.

Però també hi pots accedir si estàs en un dels supòsits següents:

  1. Si tens un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país de l’EEES que et permeti iniciar estudis de doctorat i has superat un mínim de 300 ECTS. En aquest cas, s’hi inclouen els títols espanyols de llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera i arquitecte o arquitecta que corresponguin a títols universitaris oficials segons ordenacions anteriors a l’espai europeu d’educació superior. En aquest cas, cal que la titulació tingui una correspondència de nivell 3 en el Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior (MECES)(1)

  2. Si tens un títol obtingut en un sistema educatiu estranger, sense que en sigui necessària l’homologació, sempre que la UPC comprovi que aquest acredita un nivell de formació equivalent al títol oficial espanyol de màster i que dona accés en el país expedidor als estudis de doctorat. En aquest cas, no disposaràs de l’homologació del teu títol, sinó que tindrà efectes, únicament, en l’accés als estudis de doctorat. (2)

  3. Si tens un altre títol espanyol de doctor o doctora corresponent a ordenacions universitàries anteriors.

  4. Si tens el diploma d’estudis avançats segons el RD 778/1998.

  5. Si tens la suficiència investigadora segons el RD 185/1985.

  6. Si tens un títol universitari i has obtingut prèviament una plaça en formació en les proves d’accés corresponents a places de formació sanitària especialitzada, i has superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en l’àmbit de les ciències de la salut.

L'admissió està oberta durant tot l'any. Tot i així, se li assignarà a un dels dos semestres de l'any (1-primavera, 2-tardor). Tot el procés es realitza en línia a l'adreça https://preinscripcio.upc.edu/home_candidat.php. Aquest és el portal web de la UPC pels programes de Màster i Doctorat. Un cop hagi introduït la seva informació personal ha de crear una sol·licitud. Si us plau seleccioni Teoria del Senyal i Comunicacions en la llista de títols de Doctorat. A més, ha de penjar els següents documents que han d'adjuntar-se a la sol·licitud:

  • Copia escanejada del/s seu/s títol/s oficial/s
  • Expedients Acadèmica de les seves titulacions
  • Currículum Vitae