Vés al contingut (premeu Retorn)

Admissió

Per accedir als estudis de doctorat cal tenir el títol oficial espanyol de grau (o equivalent) i el de màster universitari.

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d’aquests altres supòsits:

  1. Tenir un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país integrant de l’EEES que habiliti per a l’accés a estudis de màster, d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d’estudis de màster.
  2. Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d’acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d’estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d’estudis de màster.
  3. Tenir un títol universitari i, amb l’obtenció prèvia d’una plaça en formació en la prova d’accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
  4. Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l’homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l’accés a ensenyaments de doctorat.
  5. Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.

Nota 1: Les enginyeries superiors i les arquitectures no es consideren equivalents al màster. En conseqüència, els enginyers superiors i els arquitectes han d'acreditar haver superat 60 crèdits ECTS de nivell de màster per a poder accedir a estudis de doctorat. (Sotsdirecció General de Coordinació Acadèmica i Règim Jurídic del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 13 de febrer del 2013)

Nota 2: Per a ser admès als estudis de doctorat, les comissions acadèmiques dels programes de doctorat requereixen que els candidats hagin cursat i superat (no reconegut) un mínim de 15 crèdits ECTS d’estudis de màster d’assignatures amb continguts de recerca. (Comissió de Doctorat de la UPC, 24 gener 2013)

 

L'admissió està oberta durant tot l'any. Tot i així, se li assignarà a un dels dos semestres de l'any (1-primavera, 2-tardor). Tot el procés es realitza en línia a l'adreça https://preinscripcio.upc.edu/home_candidat.php. Aquest és el portal web de la UPC pels programes de Màster i Doctorat. Un cop hagi introduït la seva informació personal ha de crear una sol·licitud. Si us plau seleccioni Teoria del Senyal i Comunicacions en la llista de títols de Doctorat. A més, ha de penjar els següents documents que han d'adjuntar-se a la sol·licitud:

  • Copia escanejada del/s seu/s títol/s oficial/s
  • Expedients Acadèmica de les seves titulacions
  • Currículum Vitae